Mevzuatlar

İncele...

Elektrik

Elazığ Teknova OSB

Elektrik

1. Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB’lerden bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayanlar 13/1/2011 tarihli
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartıaranmaksızın, Kurumdan OSB üretim veya OSB dağıtım lisansıalarak onaylı sınırları içerisinde üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilir.
2. OSB’ye verilecek lisanslar bir defada en çok kırk dokuz yıl için verilir. Lisanslar için geçerli olacak asgarisüre on yıldır.
3. Lisans sahibi OSB’nin onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik tesislerinin işletmesi OSB’ye aittir. OSB hizmet alımı yoluyla
elektrik tesislerinin işletmesini diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. Ancak bu durum, OSB’nin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
4. OSB’ye uygulanacak lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri her yıl için Kurul tarafından
belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum İnternet sayfasında duyurulur.
5. Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamındaki OSB’ler, söz konusu hüküm uyarınca ıslah şartlarını
tamamlamadan ve onaylısınırları içerisindekimevcut dağıtım tesislerinin mülkiyetiniedinmeden lisans başvurusunda bulunamazlar.
6. Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içindeki dağıtım faaliyeti, bölgedeki dağıtım şirketi tarafından
yürütülür. Bu durumdaki organize sanayi bölgeleri, katılımcılarından dağıtım bedeli talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine engel olamaz.
7. Dağıtım lisansının Kurul tarafından sona erdirilmesi halinde, OSB’nin onaylı sınırları içerisindeki tesislerin işletme hakkı bölgedeki dağıtım
şirketine eş zamanlı devredilir. Devre ilişkin usul ve esaslar devir ile ilgili Kurul kararında düzenlenir. Bu durumdaki OSB, yeniden dağıtım lisansıalarak dağıtım faaliyeti yürütene kadar, OSB’nin onaylısınırları içerisindeki dağıtım faaliyeti bölgedeki dağıtım şirketi tarafından yürütülür.
8. OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi veya kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla serbest tüketicisıfatıyla elektrik enerjisi temin edebilir.