Mevzuatlar

İncele...

Güneş Enerjisi (GES)

Elazığ Teknova OSB

6. Bölge Teşvikleri

2012/3305 SAYILI VE 2018/11201 SAYILI KARARLAR KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ (TEŞVİK)

Yatırımlar, aşağıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları ve anılan Kararların uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

  1. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete) ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete)
  2. 2018/11201 sayılı “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar”[1] (25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete) ve Anılan Kararın uygulanmasına ilişkin “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete)
2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KARAR KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

2012/3305 sayılı Kararın Ek-4 ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” hariç olmak üzere, Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.

Elazığ ili SEGE-2011 çalışması ile belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri doğrultusunda 4 üncü bölgede bulunmakta ve Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer almakta olup, bu çerçevede Elazığ Harput OSB’de yapılacak yatırımların 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanması mümkün bulunmaktadır.

2012/3305 sayılı Karar kapsamındaki destek unsurlarının detayları aşağıda yer almaktadır:

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bu destek unsuru, teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali için yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muafiyet öngörmektedir.

KDV İstisnası

Destek, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizat ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının ithali ve yerli teslimlerinin KDV’den istisna edilmesini öngörmektedir.

KDV İadesi

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamalarına ilişkin; 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarında indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunmaktadır.

Faiz Desteği

Bu Karar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla dokuzyüzbin TL’ye kadar bütçe kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı için 10 yıl süreyle destek ödemesinin yapılması öngörülmektedir.

Sigorta Primi Desteği

Bu destek kapsamında, teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilecektir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Program kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilebilecektir.

Vergi İndirimi

Bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunu 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisinin, %50 oranında yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar %90 oranında indirimli olarak uygulanması öngörülmektedir.

Bunun yanı sıra ilgili madde, söz konusu desteğin, yatırım döneminde ve yatırımcıların diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanmasını öngörmektedir. Buna göre, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere toplam yatırıma katkı tutarının belirli bir yüzdesi yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanabilecektir.

Yatırım Yeri Tahsisi

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Ek 3 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesi düzenlenmiş ve bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir.

Cazibe Merkezleri Programı (CMP); imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.2018/11201 SAYILI CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR:

Elazığ Teknova OSB’de gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları 5 milyon TL asgari sabit yatırım tutarı şartını sağladığı takdirde bu kapsamdaki desteklerden yararlanabilecek olup; en az 200 kişilik istihdam şartını sağlayan çağrı merkezleri ve en az 5 bin metrekare beyaz alanı bulunan ve ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute’ e göre TIER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımları ise herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın desteklerden yararlanabilecektir.

Yatırım projelerini değerlendirmek üzere “Cazibe Merkezleri Değerlendirme Komitesi” oluşturulmuş olup, Komite, Programın koordinasyonundan sorumlu Ekonomi Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından oluşmaktadır. Yatırım projelerinin, Komite tarafından Kararda belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirilmeye tâbi tutulması öngörülmüştür. 2012/3305 sayılı Kararın Ek-4 ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” CMP programı kapsamında da desteklenmez.

Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar, 2012/3305 sayılı Kararda yer alan destek unsurlarından 6. Bölge oran, süre ve şartlarında yararlanabilecek olup, bu desteklere ilave olarak ise Komite tarafından uygun görülmesi halinde yararlanılabilecek Enerji Desteğinin detayları aşağıda yer almaktadır:

Enerji Desteği

Karar kapsamında oluşturulan Değerlendirme Komitesi tarafından enerji desteği öngörülen teşvik belgesi kapsamı yatırımın işletmeye geçmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin yüzde otuzunun üç yıl süreyle 10 milyon TL’ye kadar desteklenmesi öngörülmektedir.

CMP kapsamında başvurular, 2018/11201 Sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle 31/12/2020 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına yapılacaktır. Diğer taraftan, Programın yürürlüğe girdiği ilk tarih olan 22/11/2016 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de Komite tarafından uygun görülmesi halinde bu Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir.

[1] 5084 Sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 90 ıncı maddesi ile eklenen Ek 1 inci madde maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

[2] İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

[3] İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

[4] İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

[5] İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir